Månedsstatus september 2022

Arbejdsgruppen er i gang igen. Vi har haft møde med kommunen, og tingene skrider fremefter. Langsomt, meget langsomt, men sådan må det tilsyneladende og nødvendigvis være når godkendelser skal igennem det offentlige/ juridiske system.

Siden sidst:

2022-09-05:    Anmodning om supplerende materiale vedr. nedrivningstilladelse fra sagsbehandler ved Aalborg Kommune. Ansøgning om nedrivningstilladelse genindsendt til Aalborg Kommune.

2022-09-09: Mulighed for at ansøge om driftstilskud fra Aalborg Kommune for drift af det eksisterende forsamlingshus i 2022. Ansøgningsproces har deadline 2022-10-10.

2022-09-13: Møde med Jane Tange fra Aalborg Kommune ang. følgende punkter:
a.  Projektet som helhed
b.  Status på økonomi og forlængelse af bevillinger
c.  Projektets fremadrettede fokus.

2022-09-13: Reminder fremsendt til den juridiske kontaktperson fra Aalborg Kommune vedr. leje- og driftsaftale for arealet.

2022-09-14: Fremsendelse af yderligere information ifm. behandling af landzonetilladelse.

2022-09-15: Opdatering på arbejde med udarbejdelse af leje- og driftsaftale for arealet fra Anne Cathrine Thomsen, som er juridisk kontaktperson fra Aalborg Kommune på projektet.

2022-09-19: Nedrivningstilladelse for det eksisterende forsamlingshus (inkl. frysehus) udstedt fra Aalborg Kommune.

2022-09-20: Møde i arbejdsgruppen for nyt forsamlingshus med fokus på følgende punkter:
a.  Status på projektet,
b.  Fokus for arbejdsgruppen i efteråret 2022.

2022-09-20: Opfølgning ved Aalborg Kommune vedr. offentlig høring ifm. landzonetilladelse.

2022-09-21: Forespørgsel ved Lønborg Rådgivende Ingeniør ang. rådgivning ifm. tilbudsindhentning og gennemgang af projektet, ift. økonomi, teknisk projektering og praktisk udførelse.

Igangværende:

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Ansøgning om landzonetilladelse og dialog med sagsbehandlere ved Aalborg Kommune, bl.a. ift. kommunikation omkring offentlig høringsproces.

Afklaring af leje- og driftsaftale for arealet med Aalborg Kommune. Afventer færdiggørelse af ejendomsdom, bl.a. ejendomsberigtigelse.

Ansøgning om driftstilskud fra Aalborg Kommune for 2022.

Gennemgang af projektøkonomi mhp. ansøgning om manglende midler, evt. med støtte fra rådgiver.

Fremadrettet:

Senest 2022-10-10: Fremsendelse af ansøgning om driftstilskud til Aalborg Kommune for eksisterende forsamlingshus for 2022.

2022-11-01: Ansøgningsfrist til Forsamlingshuspuljen 2023 ved Aalborg Kommune.

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter, specielt med fokus på brandrelaterede aspekter.

Nedrivning af eksisterende forsamlingshus og frysehus.

Revurdering af finansieringsplan samt indhentning af opdaterede tilbud.

Ultimo 2022: Henvendelse til fonde, som har givet bevillinger til projektet med henblik på forlængelse af bevillingens gyldighed.